OPTIKBRANCHENS EFTERUDDANNELSES SYSTEM

Optikerforeningen samt Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne har videreført efteruddannelsesdatabasen fra Optikerfagets Fællesudvalg og omdøbt den til OBES.

OBES varetager de danske optikere/optometristers efteruddannelsespoint også kaldet CET-point (continuing education point). Pointene gives ud fra nogle kritierier som man kan læse under vedledning eller i folderen om Regelsæt for CET-/Uddannelsespoint til Optikere/Optometrister for deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter.

Begreberne livslang læring og kompetenceudvikling er et naturligt udtryk for en udvikling, som alle erhvervsaktive personer i dag må forholde sig til.

Uanset profession og arbejdsområde kan man fremover forvente at skulle deltage i efter- og videreuddannelsesaktiviteter gennem hele den erhvervsaktive alder.

Kontinuerlig opkvalificering af faglig viden og kunnen er en integreret del af ethvert arbejdsliv, hvad enten man er arbejdsgiver eller arbejdstager.

Ser man på det sundhedsfaglige område, som optometrien tilhører, er efteruddannelse obligatorisk i en række lande. I disse lande kan manglende efteruddannelse således resultere i fratagelse af autorisationen til at praktisere inden for det pågældende fag.

For optikere eller optometrister med autorisation til at praktisere i Danmark er efteruddannelse ikke obligatorisk.

Ifølge Lov om Autorisation af Sundhedspersoner og om Sundhedsfaglig Virksomhed kan der fra ministerielt hold fastsættes regler om videreuddannelse af personalegrupper inden for sundhedsvæsenet.

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne samt Optikerforeningen (fremover kaldet fagets parter) anskuer efteruddannelse som en central del af optometristernes kontinuerlige kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af det faglige arbejde.

Det er fagets mål, at de danske optikere/optometrister regelmæssigt deltager i faglige efteruddannelsesaktiviteter.

Behovet for efteruddannelse

Optometrien er et fag i udvikling. Den stadige strøm af ny faglig viden stiller krav om opdatering, og tilkomsten af nye teknikker og metoder kræver oplæring.

Samtidig hermed påtager optikeren/optometristen sig i stigende omfang nye arbejdsområder og ansvar, hvilket gør erhvervelse af nye kundskaber nødvendigt.

Optikeren/optometristen markerer sig i stigende grad som sundhedspersoner, og den samfundsmæssige og politiske udvikling går mod et tættere samarbejde med resten af sundhedssektoren. Det øger behovet for opkvalificering.

Mål og strategi

Fagets parter arbejder for at etablere en kultur i optikerbranchen for at deltage i efteruddannelse og planlægge sin efteruddannelse, så kompetenceudviklingen og den faglige vedligeholdelse foregår kontinuerligt og systematisk.

Målet er, at optikerne eller optometristerne ser efteruddannelse som en naturlig og integreret del af deres hverdag og faglige praksis.

For at nå dette mål er det vigtigt at gøre deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter attraktivt for optikerne/optometristerne.

Den vigtigste motivation for deltagelse må altid være ønsket om at yde en god service til klienterne og udføre et professionelt og fagligt kompetent stykke arbejde.

Herudover kan branchens virksomheder eller organisationer søge at sikre et bredt udbud af relevante kursustilbud og arrangementer og tage tiltag til at gøre udbuddet almindelig kendt blandt optikere/optometrister.

Fastsættelse af norm

Den faglige udvikling kan præges ved at branchen i fællesskab fastsætter en norm for efteruddannelse og aktivt støtter op om denne norm.

Fagets parter har på denne baggrund udviklet et system og et regelsæt, der registrerer og dokumenterer optikerne/optometristernes deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter.

Med henblik på større international integration af faget og dets udøvere er systemet og reglerne designet, så de passer til andre europæiske landes. På den måde gøres det muligt at opnå gensidig anerkendelse af uddannelsespoint optjent i lande, hvis system ligner hinanden.

Der er i dag en gensidig anerkendelse med Norges Optikerforbund og Optikerforbundet i Sverige, desuden er der i det fælleseuropæiske organ ECOO vedtaget en vejledning for CET-point (Continuing Education and Training) på europæisk plan. Dette skulle gøre CET-point mere ensartet i hele Europa.

Den gensidige anerkendelse af kurser medfører også, at optikerne/optometristerne oplever et større udbud af attraktive efteruddannelsestilbud.

URMAGERNE OG OPTIKERNE
35 47 34 00
Ramsingsvej 30
2500 Valby
uol@forbundet.dk

 

 

OPTIKERFORENINGEN
45861533
Store Kongens Gade 110E, 2
1264 København K
do@optikerforeningen.dk