Godkendelse af pointgivende kurser

For at et kursus kan godkendes som pointgivende skal udbyder godkendes og registres i OBES, og det pågældende kursus skal godkendes af OBES.

Udbyder er ansvarlig for at underviser eller instruktør har den nødvendige viden om det pågældende emne. Bedømmelseskomiteen kan dog kræve dokumentation for dette.

Derudover skal udbyder give OBES adgang til at kontrollere et kursus, der skal afholdes. Kontrollen udføres af en neutral person, der har den nødvendige viden om det pågældende emne, kurset omhandler.

Det påhviler udbyder at registrere deltagerne med disses fulde navn og ID. Dette opnås ved hjælp af en stregkodeskanner, der udlånes af OBES.

Udbyderen har ansvaret for at skanne ID-stregkoden for hver deltager. Straks efter kursets eller konferencens afholdelse sendes skannerne retur til sekretariatet for afkodning.

Ansøgning og godkendelse

OBES har udarbejdet et ansøgningsskema til brug for ansøgning om godkendelse af et kursus.

Ansøgningen skal omfatte tydelig angivelse af:

  • Kursets udbyder, kursets titel, formål, indhold, omfang, forelæser og dato(er) og sted for afholdelse.
  • Der skal om muligt vedlægges et program (alternativt kan dette eftersendes).

Udbydere af efteruddannelsesaktiviteter opretter en ansøgning til OBES, hver gang de udbyder en aktivitet. Ansøgningen skal indsendes i god tid og senest en måned før aktivitetens afholdelse.

Sekretariatet sender ansøgningen til et af parterne nedsat udvalg, som foretager skriftlig votering. Opnås der ikke enighed, forelægges ansøgningen et bedømmelsesudvalg.

Sekretariatet kan afvise en ansøgning, der ikke er modtaget rettidigt.

Der går normalt tre uger fra ansøgningstidspunktet til godkendelse eller afslag foreligger. Sekretariatet sender afgørelsen til udbyder.

Allerede afholdte efteruddannelsesaktiviteter kan ikke eftergodkendes.

En optiker/optometrist kan ansøge om godkendelse af indenlandske og udenlandske efteruddannelsesaktiviteter efter aktivitetens afholdelse. Program og beskrivelse af undervisere/forelæsere/instruktører skal indsendes.